Bevrijdingspark Zeeland

Bevrijdingspark vertelt het verhaal van de Slag om de Schelde, de sleutel tot de bevrijding van Nederland.

Het Bevrijdingsmuseum Zeeland in Nieuwdorp is fors uitgebreid. Momenteel trekt het  museum circa 22.000 bezoekers per jaar. Bestuur en directie hebben een plan ontwikkeld voor de  verdere versterking van de attractiviteit van het museum met de realisatie van het Bevrijdingspark Zeeland. Dit ‘park’ stelt het museum in staat een grootschalige uitbreiding van de museumactiviteiten te realiseren. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele heeft intussen aangegeven mee te willen werken aan de totstandkoming van het bevrijdingspark. Het college vindt het niet alleen een mooi initiatief maar het vormt ook een meerwaarde voor de recreatieve en toeristische aantrekkelijkheid van de gemeente Borsele. Daarnaast draagt het bevrijdingspark bij aan het behoud en het uitdragen van ons cultuurhistorisch erfgoed.

De komst van het Bevrijdingspark Zeeland is om meerdere redenen van groot belang. Het Park vormt de laatste schakel van de groene buffer tussen het dorp Nieuwdorp en de industriële omgeving waarmee een toezegging uit de zeventiger jaren uit de vorige eeuw eindelijk gerealiseerd is. Maar het Bevrijdingspark Zeeland zal vooral een avontuurlijk park worden wat de gehele geschiedenis van Zeeland tijdens de Tweede Wereldoorlog belicht.

In het museum neemt de ‘Slag om de Schelde’ een prominente plaats in. Daarnaast wordt in het museum aandacht besteed aan de Zeeuwse oorlogsvrijwilligers die in Nederlands-Indië gediend hebben direct na de bevrijding. In het park zal dit hele verhaal tast- en beleefbaar wordt gemaakt. Het park, waarin ook een (nieuwe) expositieruimte gerealiseerd wordt, kent een Zeeuwse inrichting. 

Bevrijdingspark Zeeland bestrijkt een opvervlakte van 3 hectare en krijgt ook een ruime parkeergelegenheid die direct de parkeerproblemen bij het huidige museum oplost. De aantrekkingskracht van het vergrote museum zal voor een belangrijk deel uit moeten gaan van het museumpark, het park zal daarom een avontuurlijke opzet hebben. Het ontwerp van het park is gebaseerd op de koppeling tussen avontuur en beleving, en een doordacht en consequent uitgevoerd landschappelijk concept. Streekeigen landschappelijke elementen spelen een belangrijke rol bij de vormgeving van het park. Ook in logistiek opzicht moet het park kloppen. De parkeervoorziening van het museum zijn op eigen terrein binnen de grenzen van het park gerealiseerd.

Door de realisatie van Bevrijdingspark Zeeland zal de infrastructuur van Zeeland een forse upgrading krijgen en voor de (buitenlandse) toeristen aanzienlijk interessanter worden om te bezoeken. Tevens wordt daarmee een verdere invulling gegeven aan de door Provinciale Staten van Zeeland in 2007 vastgestelde motie om structureel aandacht te besteden aan de Slag om de Schelde. Dit is een belangrijk besluit geweest want bij de insiders wordt Zeeland en de Slag om de Schelde gezien als het Normandië van Noordwest-Europa. De door de Duitsers gebouwde Atlantikwall is in 1944 slechts op twee plekken door de geallieerden doorbroken, in Normandië en in Zeeland. Het wordt nu hoog tijd dat ook in de rest van Nederland en daarbuiten bekend wordt dat de Slag om de Schelde van eminent belang is geweest voor de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog.

Het concept van het Park is uniek. Nergens in West-Europa is er sprake van een dergelijke opzet. Het Park kent een Zeeuwse inrichting dat wil zeggen. in de aanleg zijn de Zeeuwse elementen (water, strand, dijken e.d) aanwezig die een belangrijke rol speelden in de Slag om de Schelde. In het park wordt ook de unieke noodkerk uit Ellewoutsdijk gereconstrueerd en herbouwd. In 1944 werd de kerk van Ellewoutsdijk bij een bombardement getroffen en er is toen van nissenhutten een noodkerk gemaakt. Deze noodkerk is de enig in zijn soort en is door een speling van het lot bewaard gebleven. De eigenaar is bereid deze kerk beschikbaar te stellen aan het Bevrijdingspark. Een tweede uniek element is het Stiltebos, een plek waar ruimte is voor bezinning en reflectie en waar onder meer stilgestaan kan worden bij de Zeeuwen en de militairen die tijdens, en vlak na de Tweede Wereldoorlog omgekomen zijn. Dit hoofdstuk uit het verhaal van de Tweede Wereldoorlog in Zeeland is tot op heden onderbelicht gebleven en wordt nog steeds door nabestaanden zeer emotioneel ervaren.

Hieronder vindt u een aantal impressies van het park die uitgewerkt zijn door onze architect en museumvrijwilliger Sebastiaan Bom, samen met Bureau Ruimte en Groen uit Borsele. Meer informatie over de ontwikkelingen vindt u in onze nieuwsbrief.