ANBI

Stichting Bevrijdingsmuseum Zeeland is een ANBI. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Doelstelling
De doelstelling van de stichting staat vermeld in artikel 2 van de statuten:
De stichting heeft als doel: het exploiteren van een museum genaamd: Bevrijdingsmuseum Zeeland. Het in stand houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog, speciaal waar het betreft de oorlogsjaren in Midden Zeeland, alles in de ruimste zin des woords, met alles wat daarmee samenhangt. Dit museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, niet gericht op het maken van winst, die de materiële getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt presenteert en hierover informeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.

Bestuurssamenstelling
Kees Traas (voorzitter)
drs. Willem Meijer (secretaris)
Kees Meerman (penningmeester)
Piet Meulpolder
mr.   Marc Weise
mr.   Filip van Gurp
ing.   Kees Sanderse

Directeur / Conservator: ing. Stef Traas 

Beloningsbeleid
Tegenover diensten van vrijwilligerswerk wordt binnen het Bevrijdingsmuseum Zeeland geen tegenprestatie geleverd in de vorm van geldelijke of materiële vergoedingen. Voor een vergoeding voor te maken reiskosten woon-werk is geen geld beschikbaar. De conservator is de enige medewerker van het museum met een arbeidscontract en salaris. Om dank te tonen als waardering en erkenning voor het geleverde vrijwilligerswerk, voert het bestuur beleid door middel van een attentie bij een gebeurtenis of (jaarlijkse) activiteit.

Hoofdlijnen Beleidsplan
De realisering van de visie, de uitbreiding van het museum met het Bevrijdingspark Zeeland, de groei van de collectie, de nieuwe aanvraag voor het Nederlands Museumregister bepalen de inhoud van de agenda voor de komende jaren. In grote lijnen ziet deze agenda er als volgt uit:

1. Uitbreiding Bevrijdingsmuseum Zeeland met Bevrijdingspark Zeeland;
2. Uitvoering en intensiveren collectiebeleid met daarbij aandacht voor:
     * Het behouden, beheren en presenteren van de collectie;
     * Het ontwikkelen en uitvoeren van een beleid gericht op het behouden, beheren;
     * Collectioneren, presenteren en uitlenen van objecten;|
     * Het vastleggen van de persoonlijke getuigenissen achter de objecten;
     * Collectie via digitale fotografie vastleggen en koppelen aan geautomatiseerde registratie;
     * Gegevens en beelden via het internet publiekstoegankelijk maken;
     * Waarderen en categoriseren collectie
3. Museale en toeristisch recreatieve attractie van formaat/van bovenregionale betekenis.
4. Het herijkingtraject doorlopen om weer voor vijf jaar te worden opgenomen in het Nederlands Museumregister.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording:
Zie het jaarverslag van het Bevrijdingsmuseum Zeeland.